Z myślą o Rolniku

Dziś przedstawimy naszym Klientom produkt proponowany przez Generali dla Rolników.

W oferowanym produkcie „ Generali z myślą o rolniku” można ubezpieczyć:

  • Budynki (mieszkalne, gospodarcze, inwentarskie), budynki w budowie, budowle, ruchomości domowe, stałe elementy, zewnętrzne stałe elementy budynku mieszkalnego, rzeczy osobiste Ubezpieczonego poza miejscem ubezpieczenia, sprzęt rolniczy, materiały i zapasy, ziemiopłody, słoma i siano, zwierzęta gospodarskie na terenie ubezpieczonego gospodarstwa.
  • Mienie w ramach OWU ubezpieczone jest w opcji ryzyk nazwanych (wariant rozszerzony) lub od wszystkich ryzyk (All Risks).
  • W wariancie od wszystkich ryzyk (All Risks) ochroną objęte mogą być wyłącznie budynki mieszkalne oraz ruchomości domowe.
  • Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk (All Risks) – ubezpieczenie od wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń, z zastrzeżeniem wyłączeń.
  • Ochrona mienia w opcji od ryzyk nazwanych może zostać rozszerzona za opłaceniem dodatkowej składki o ryzyko przepięcia z innej przyczyny niż uderzenie pioruna oraz stłuczenie elementów stałych.
  • Ubezpieczenie w opcji od ryzyk nazwanych obejmuje ochroną ryzyka wskazane w OWU (pożar, wybuch, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, silny wiatr, huragan, deszcz nawalny, grad, ciężar śniegu lub lodu, zapadanie i osuwanie się ziemi, lawina, zalanie, dym, uderzenie pojazdu, uderzenie fali dźwiękowej, powódź – dotyczy wyłącznie budynków i zwierząt gospodarskich, wandalizm).
  • Ubezpieczenie Assistance budynku mieszkalnego jest oferowane wraz z ubezpieczeniem budynku mieszkalnego w zakresie co najmniej rozszerzonym.

Zwierzęta gospodarskie ubezpieczone od ryzyk nazwanych mogą być chronione za opłaceniem dodatkowej składki od ryzyka porażenia prądem. Ubezpieczone mienie może być chronione za opłaceniem dodatkowej składki na wypadek powodzi. Sumy ubezpieczenia ustalane są na podstawie zadeklarowanej przez Ubezpieczającego wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia. Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa dla budynków mieszkalnych, których stopień zużycia nie przekracza 50%. Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa dla pozostałych budynków i budowli, których stopień zużycia nie przekracza 10%. Podstawę do ustalania sumy ubezpieczenia stanowi wartość odtworzeniowa dla budynków w budowie, stałych elementów, ruchomości domowych. Podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia stanowi wartość rynkowa dla materiałów i zapasów, ziemiopłodów, zwierząt gospodarskich. Podstawę do ustalenia sumy ubezpieczenia stanowi wartość rzeczywista dla sprzętu rolniczego oraz budynków (innych niż mieszkalne) i budowli, których stopień zużycia technicznego przekracza 10%.

Podstawa do ustalenia sumy ubezpieczenia dla pozostałych kategorii mienia jest wskazana w OWU. Ubezpieczający za dodatkową składką może rozszerzyć ochronę o ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym, Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu prowadzenia działalności agroturystycznej, Odpowiedzialności Cywilnej z tytułu wykonywania usług międzysąsiedzkich oraz NNW.

Należy również podkreślić czego nie obejmuje ubezpieczenie. Generali nie ponosi odpowiedzialności powyżej sum ubezpieczenia wskazanych w dokumencie ubezpieczenia z uwzględnieniem zapisów OWU i wskazanych w nich limitów odpowiedzialności. W przypadku Ubezpieczających będących osobami fizycznymi ze stałym miejscem zamieszkania poza terytorium RP, ochrona ubezpieczenia może obejmować wyłącznie ubezpieczenie mienia.