Twój Plan na Dziś i Jutro

Dziś chcemy przybliżyć naszym Klientom ubezpieczenie życia proponowane przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Allianz.

Z Planem Na Dziś i Jutro nasi Klienci mogą zapewnić sobie oraz swoim bliskim zabezpieczenie finansowe na wypadek pogorszenia stanu zdrowia lub śmierci. Jest to produkt, który ma wiele korzyści, takich jak między innymi:

zabezpieczenie bliskich, gdyby nas zabrakło;

ochrona dla dwóch dorosłych osób oraz dowolnej liczny dzieci w zakresie jednej polisy;

szeroki zakres umów dodatkowych zarówno dla osoby dorosłej, jak i dziecka;

możliwość doraźnej wpłaty środków na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe.

Plan Na Dziś i Jutro jest ubezpieczeniem, które łączy ochronę ubezpieczeniową z długoterminowym inwestowaniem w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe oraz możliwość zbudowania pakietów ochronnych dla siebie, swojego małżonka lub partnera, a także dla swoich dzieci.

W zakresie podstawowej umowy Klient może inwestować za pomocą podstawowego rachunku oraz rachunku do wpłat doraźnych składek. Środki z rachunków inwestowane są w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (w skrócie UFK). W przypadku śmierci Ubezpieczonego sumę ubezpieczenia w wysokości 100 zł i środków zgromadzonych w UFK o otrzymają wskazane w polisie osoby. Pieniądze, które zostaną zgromadzone w UFK wypłacić można w każdej chwili po rozwiązaniu umowy.

W ramach umów dodatkowych dostępne są następujące możliwości:

 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci;
 • Ubezpieczenie na wypadek śmierci wskutek wypadku lub wypadku komunikacyjnego. Śmierć w wypadku upoważnia do wypłaty 100% sumy ubezpieczenia, zaś śmierć w wypadku komunikacyjnym do 200%;
 • Poważne zachorowania- pomoc w pokryciu kosztów związanych z dodatkowymi wydatkami na leczenie, przerwę w pracy, prowadzenie diety czy rekonwalescencja;
 • Utrata samodzielności- gdzie w wyniku wypadku lub choroby nastąpi do niezdolności do samodzielnej egzystencji lub długotrwała i całkowita niezdolność do pracy;
 • Leczenie w szpitalu- wypadek od 1.dnia pobytu lub choroba od 4.dnia pobytu w szpitalu; Dodatkowo wypłacone zostanie tak zwane świadczenie rekonwalescencyjne. Wypłacona zostanie jednorazowo kwota odpowiadająca równowartości pięciu świadczeń dziennych jeżeli: leczenie w szpitalu zostało spowodowane wypadkiem lub chorobą, oraz trwało nieprzerwanie przez okres co najmniej 14 dni. Dodatkowo możliwe jest skorzystanie ze świadczenia sanatoryjnego. Zorganizowane i pokryte zostaną koszty pobytu Ubezpieczonego w sanatorium, na zasadach określonych w OWU, jeśli Ubezpieczony: przebywał w szpitalu w celu leczenia związanego z wypadkiem lub chorobą, leczenie w szpitalu trwało nieprzerwanie 4 dni w przypadku choroby lub 1 dzień w przypadku wypadku oraz otrzymał od lekarza prowadzącego leczenie pisemne zalecenie lub skierowanie na przeprowadzenie leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji w sanatorium.
 • Zabiegi operacyjne;
 • Uszczerbek na zdrowiu w dwóch wariantach do wyboru: standardowym oraz sportowym;
 • Miesięczna renta w razie śmierci ubezpieczonego;
 • Opieka medyczna bez granic- leczenie za granicą, druga opinia medyczna;
 • Assistance onkologiczny;
 • Assistance wypadkowy.

W sytuacji, kiedy nie wskażemy osoby uposażonej pieniądze zostaną wypłacone członkom rodziny jako Ubezpieczonego w następującej kolejności: małżonkowi, dzieciom, rodzicom, rodzeństwu.

Jako ciekawostkę warto również podkreślić, że suma ubezpieczenia z terminowego ubezpieczenia na życie jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.