Wykonuj przeglądy kontrolne swojego domu.

Dziś przedstawimy Wam krótki przewodnik po przeglądach okresowych w domu i mieszkaniu. Zgodnie z prawem budowlanych (art. 62 ust. 1) właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek zadbania o terminowe przeprowadzenie przeglądów. Nałożenie odpowiedzialności za stan obiektu na jego właściciela lub zarządcę oznacza, że jest ona powiązana z podejmowaniem czynności w zakresie bieżącej konserwacji i utrzymania obiektu budowlanego, a nie z prawem własności.

Nie każdy wie, jednak każdy powinien się stosować do wymogów prawa budowlanego dotyczących przeglądów. Obiekty budowlane powinny być poddawane przez właściciela lub zarządcę nieruchomości kontroli:

  1. Elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu- co najmniej raz w roku;
  2. Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska- co najmniej raz w roku; Przepisy prawa budowlanego nie precyzują,  co należy rozumieć pod pojęciem instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy – Prawo budowlane.
    Mając jednak na uwadze przepisy dotyczące ochrony środowiska, należy przyjąć, że są to instalacje i urządzenia, które przeciwdziałają negatywnemu oddziaływaniu obiektu na stan środowiska oraz na życie lub zdrowie ludzi, w szczególności w zakresie wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, powodowania hałasu, wytwarzania pól elektromagnetycznych. Takimi urządzeniami są np. urządzenia sanitarne służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także służące do czasowego gromadzenia odpadów stałych, urządzenia filtrujące czy wygłuszające.
    Obowiązek kontroli instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, o którym mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy, nie został w żaden sposób ograniczony ani co do rodzaju obiektu budowlanego, ani podmiotu zobowiązanego do takiej kontroli okresowej.
  3. Instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)- co najmniej raz w roku;
  4. Polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia- co najmniej raz na pięć lat. kontrolą tą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole okresowe mogą przeprowadzać tylko osoby z uprawnieniami budowlanymi w odpowiedniej specjalności, z zastrzeżeniem, że przeglądy stanu technicznego instalacji elektrycznych, piorunochronnych i gazowych powinny być dokonywane przez osoby o kwalifikacjach zawodowych w zakresie wykonywania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji oraz sieci energetycznych i gazowych. Przewody dymowe oraz grawitacyjne przewody spalinowe i wentylacyjne może również kontrolować – oprócz osób z odpowiednimi uprawnieniami mistrz kominiarski.

Przy wyborze osoby uprawnionej do kontroli warto zapytać o opinię naszych znajomych, bądź sprawdzić czy w Internecie jakaś firma bądź osoba wykonująca taką pracę jest polecana. Musimy pamiętać, że robimy to nie dla otrzymania zaświadczenia, a dla naszego zdrowia oraz bezpieczeństwa.

Wymienione wyżej przeglądy kontrolne nie mogą być traktowane jako zbędny wydatek w domowym budżecie. Chodzi przecież o zapewnienie bezpieczeństwa naszego oraz naszych bliskich. Prawidłowo działający piec, sprawna elektryka w domu czy dobrze wyczyszczony i szczelny komin w budynku zapewniają nam spokojny sen.