Ubezpieczenia Dla Rolników

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolnika jest obowiązkowe, a polisę powinna zawrzeć osoba fizyczna, w czyjej posiadaniu lub współposiadaniu pozostaje gospodarstwo rolne. Definicja gospodarstwa rolnego zawarta
jest w art. 2 ust. 1 pkt 4 ustaw, który określa, że:

gospodarstwo rolne to obszar użytków rolnych, gruntów pod
stawami oraz sklasyfikowanych jako użytki rolne gruntów pod zabudowaniami,
przekraczający łącznie powierzchnię 1,0 ha, jeżeli podlega on w całości lub
części opodatkowaniu podatkiem rolnym. Wszystkie te przesłanki muszą być
spełnione łącznie.

Zgodnie z ustawą rolnik zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia:

  • odpowiedzialności cywilnej
  • budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych.

OC rolnika jest to obowiązkowe ubezpieczenie, które chroni przed skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim, w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego.

Do szkody może dojść przy każdej czynności wykonywanej w związku z posiadaniem gospodarstwa. Należy pamiętać, że ubezpieczenie to obejmuje szkody związane już z samym posiadaniem gospodarstwa, dlatego nawet jeżeli rolnik nie prowadzi aktualnie żadnej hodowli zwierząt czy żadnych upraw ma obowiązek zawrzeć ubezpieczenie.

Zakład ubezpieczeń wypłaci należne odszkodowanie w sytuacji kiedy rolnik, osoba pozostająca z nim we wspólnym gospodarstwie domowym lub osoba pracująca w jego gospodarstwie rolnym wyrządzi szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie budynków rolniczych od ognia i innych zdarzeń losowych obejmuje swoim zakresem m.in. uszkodzenia budynków powstałe w wyniku silnego wiatru, pożaru, powodzi.

Ubezpieczenie dla rolników jakie proponujemy nie kończy się jedynie na obowiązkowym OC rolnika czy też obowiązkowym ubezpieczeniu gospodarstwa rolnego. Zwracamy uwagę naszym klientom, aby ubezpieczali oni nie tylko z obowiązku, ale również zwracali uwagę na to, co dla nich ważne. Często gospodarstwo rolne, jakie posiadają nasi klienci to dorobek wielu pokoleń.

Zakresem oraz sumą ubezpieczenia pokazujemy, na co zwrócić szczególną uwagę, słuchamy potrzeb indywidualnych, dzięki czemu jesteśmy w stanie dopasować ochronę.