Studencie ubezpiecz się z nami

Mamy październik, a co za tym idzie rok akademicki ruszył pełną parą. Jeżeli jesteś studentem warto pomyśleć o ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie NNW).

Jest to takie ubezpieczenie, które obejmuje ewentualną wypłatę świadczenia po nastąpieniu nieszczęśliwego wypadku ubezpieczonego.

Według definicji jednego z Towarzystw Ubezpieczeniowych, którego ofertę NNW Student proponujemy naszym Klientom, nieszczęśliwy wypadek to przypadkowe zdarzenie, nagłe i gwałtowne, wywołane przyczyną zewnętrzną, niezależnie od woli ani stanu zdrowia Ubezpieczonego lub odpowiednio rodzica Ubezpieczonego, które miało miejsce w okresie ochrony ubezpieczeniowej. Za nieszczęśliwy wypadek nie uważa się omdlenia, zasłabnięcia, ataku epilepsji i innych chorób, nawet występujących nagle. Taką definicję przedstawia nam Generali T.U.S.A. w bezpieczny.pl Również tego rodzaju ubezpieczenie chcemy przybliżyć naszym Klientom w tym artykule.

 Przedmiotem ubezpieczenia NNW proponowanego przez Generali T.U. S.A. jest:

 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu.
 • Śmierć Ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego.
 • Uraz wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu wskutek choroby.
 • Zwrot kosztów naprawy, wypożyczenia lub zakupu środków pomocniczych będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji, w tym odbudowy zębów stałych, będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Poważne zachorowanie Ubezpieczonego (dotyczy zdiagnozowania chorób u osób, które nie ukończyły 25. roku życia).
 • Śmierć rodzica Ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku (dotyczy nieszczęśliwego wypadku zaistniałego przed ukończeniem przez Ubezpieczonego 25. roku życia).
 •  Ugryzienie przez kleszcza (nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych).
 •  Zwrot kosztów wycieczki szkolnej (nie dotyczy ubezpieczenia indywidualnego oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych).
 • Pomoc psychologiczna (nie dotyczy ubezpieczenia indywidualnego oferowanego studentom, doktorantom, słuchaczom oraz pracownikom szkół wyższych i placówek oświatowo-wychowawczych). Dla uczniów powyżej 13 roku życia, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych, słuchaczy i doktorantów, po opłaceniu dodatkowej składki, zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej w życiu prywatnym oraz w związku z nauką lub odbywaniem praktyk przyuczających do zawodu.
 • Generali obejmuje ochroną ubezpieczeniową również następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych wskutek wyczynowego uprawiania sportu. Powyższe nie dotyczy ubezpieczenia oferowanego studentom, pracownikom placówek oświatowo-wychowawczych oraz pozostałym osobom, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia ukończyły 20. rok życia.
 • Generali ponosi odpowiedzialność maksymalnie do wysokości sumy ubezpieczenia określonej w dokumencie ubezpieczenia, z uwzględnieniem zapisów OWU.
 •  Sumę ubezpieczenia ustala się oddzielnie na każde ze świadczeń określonych w OWU.
 • Wyboru wysokości sumy ubezpieczenia w ramach dostępnych wariantów dokonuje Ubezpieczający.
 • Suma ubezpieczenia w czasie trwania umowy ubezpieczenia ulega każdorazowo zmniejszeniu o wysokość wypłaconego świadczenia aż do jej całkowitego wyczerpania.