Spokojne Jutro razem z PRÉVOIR

Dziś chcemy wszystkim przybliżyć Spokojne Jutro, którą możemy zaproponować wszystkim dzięki PRÉVOIR. Jest to francuskie towarzystwo ubezpieczeń na życie, które specjalizuje się w indywidualnych ubezpieczeniach już od 1910 roku. Stabilne towarzystwo ubezpieczeń, które gwarantuje Klientom bezpieczeństwo.

Spokojne Jutro to między innymi ochrona ubezpieczeniowa do końca życia, wiek wstępu do 80-tego roku życia bez badań medycznych. Produkt ten wyróżnia również stała wysokość składki przez cały okres ubezpieczenia, bardzo szeroki zakres gwarancji dodatkowych następstw nieszczęśliwych wypadków (takich jak między innymi: śmierć, inwalidztwo, uszkodzenia ciała, pobyt w szpitalu).

Spokojne Jutro zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony przed konsekwencjami nieprzewidzianych zdarzeń losowych. W wersji podstawowej gwarantuje zabezpieczenie finansowe na wypadek śmierci Ubezpieczonego z każdej przyczyny. Możliwe jest poszerzenie ochrony o gwarancje dodatkowe, jak np. w razie inwalidztwa, śmierci w wypadku komunikacyjnym, śmierci małżonka/partnera, uszkodzeń ciała, pobytu w szpitalu oraz/lub Assistance (Zdrowie, Senior, Funeral).

Przedmiotem ubezpieczenia, w zależności od wybranego zakresu, jest życie lub życie i zdrowie Ubezpieczonego. Gwarancja główna to świadczenie z tytułu śmierci równe 100% sumy ubezpieczenia. W okresie karencji, świadczenie z tytułu śmierci, która nie była następstwem nieszczęśliwego wypadku, jest równe sumie wpłaconych składek.

Wspomniane wcześniej gwarancje dodatkowe:

• świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku równe 100% sumy ubezpieczenia,

• świadczenie z tytułu śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego równe 50 000 zł,

• świadczenie dodatkowe z tytułu częściowego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi maksymalnie 50 000 zł,

• świadczenie z tytułu całkowitego i trwałego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku równe 50% sumy ubezpieczenia,

• świadczenie z tytułu obrażeń cielesnych w wyniku nieszczęśliwego wypadku wynosi maksymalnie 25 000 zł,

• świadczenie z tytułu śmierci małżonka/partnera równe 5 000 zł,

• świadczenie dzienne z tytułu Hospitalizacji Ubezpieczonego, będące wyłącznie bezpośrednim skutkiem nieszczęśliwego wypadku równe 100 zł,

• świadczenia dodatkowe Assistance: Funeral, Senior oraz Zdrowie.

Klika słów na temat Assistance w tym produkcie. Przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie Ubezpieczonego. Zakres ubezpieczenia obejmuje organizację i pokrycie kosztów świadczeń assistance, wskazanych w ust. 4, w razie Hospitalizacji Ubezpieczonego w następstwie Nieszczęśliwego wypadku objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, zaistniałego w Okresie ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel organizuje świadczenia lub zwraca koszty w odniesieniu do świadczeń realizowanych wyłącznie na terenie Polski. Zakres ubezpieczenia to:

1) proces rehabilitacyjny – dla Ubezpieczonego, jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony wymaga, zgodnie z pisemnym zaleceniem od Lekarza prowadzącego, rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej. Ubezpieczyciel zapewnia:

a) zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w miejscu pobytu Ubezpieczonego korzystającego z rehabilitacji, albo

b) zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej; do kwoty 1 500 PLN w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku;

2) dostarczenie Sprzętu rehabilitacyjnego – do miejsca pobytu Ubezpieczonego, jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony wymaga, zgodnie z pisemnym zaleceniem od Lekarza prowadzącego, używania Sprzętu rehabilitacyjnego w domu. Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu Sprzętu Prévoir – Vie Groupe Prévoir S.A. – Oddział w Polsce 6 rehabilitacyjnego do miejsca pobytu Ubezpieczonego, któremu zalecono używanie Sprzętu rehabilitacyjnego, do kwoty 1 500 PLN w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku;

3) zakup Sprzętu rehabilitacyjnego – dla Ubezpieczonego, jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony wymaga, zgodnie z pisemnym zaleceniem od Lekarza prowadzącego, używania Sprzętu rehabilitacyjnego w domu. Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów zakupu Sprzętu rehabilitacyjnego do kwoty 2 000 PLN w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku;

 4) pobyt w Sanatorium – dla Ubezpieczonego, jeżeli w następstwie Zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczony wymaga, zgodnie z pisemnym zaleceniem od Lekarza prowadzącego, przeprowadzenia leczenia uzdrowiskowego lub rehabilitacji uzdrowiskowej lub zgodnie ze skierowaniem od Lekarza prowadzącego na takie leczenie lub rehabilitację. Ubezpieczyciel zapewnia zorganizowanie i pokrycie kosztów pobytu w Sanatorium (w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i zabiegów) do łącznej kwoty 3 000 PLN w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku;

5) dostosowanie Miejsca zamieszkania – w celu zapewnienia ułatwionego funkcjonowania zgodnie z potrzebami Ubezpieczonego, w zależności od rodzaju dysfunkcji narządów ruchu, polegające na:

a) likwidacji barier architektonicznych w Miejscu zamieszkania w postaci zamontowania podjazdów, podestów, platform i krzesełek schodowych,

b) oporęczowaniu ciągów komunikacyjnych, toalet i łazienek w Miejscu zamieszkania; do łącznej kwoty 5 000 PLN w odniesieniu do jednego Nieszczęśliwego wypadku.

Źródło: PRÉVOIR