Między Nami porozmawiajmy o ubezpieczeniu życia

Produkt ubezpieczeniowy „Między Nami Gold” proponowany jest przez znane wszystkim towarzystwo ubezpieczeniowe Compensa TU Życie S.A., które działa w grupie Vienna Insurance Group. Compensa TU na Życie S.A. od 30 lat rozwija swoją ofertę, standardy obsługi oraz sieć sprzedaży, dzięki czemu również my mamy odpowiednią wiedzę na temat produktów, jakie oferują Klientom za naszym pośrednictwem.

Jest to kompleksowy program ubezpieczenia na życie dla osób od 56. Do 72. roku życia. Program zapewnia bardzo szeroki zakres ochrony w przypadku:

• śmierci (również tej w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz wypadku komunikacyjnego),

• trwałego uszczerbku na zdrowiu w następstwie nieszczęśliwego wypadku oraz całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w nieszczęśliwym wypadku,

• poważnego zachorowania i operacji chirurgicznej,

• śmierci małżonka bądź partnera (również śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku),

• śmierci dziecka,

• pobytu w szpitalu (w wyniku choroby, w następstwie nieszczęśliwego wypadku i na OIOM),

• choroby śmiertelnej.

To już wiele, jednak dodatkowo możemy zaproponować ekspercką opinię medyczną wraz z asystą prawną. Jest to pomoc administracyjno-prawna w procedurze uzyskania zgody NFZ na pokrycie kosztów lekarstw i na leczenie zaplanowane poza granicami kraju, zwrot kosztów leczenia za granicą.

Taki zakres polega na zorganizowaniu i pokryciu kosztów uzyskania opinii z zakresu: onkologii – wszystkie rodzaje nowotworów, kardiologii i kardiochirurgii, neurochirurgii, ortopedii.

W zakres dodatkowy wchodzi również assistance medyczny (również dla współmałżonka lub partnera) oraz assistance domowy.

Assistance medyczny dla Ubezpieczonego i małżonka lub partnera z powodu pogorszenia się stanu zdrowia to m.in. wizyta lekarza po nieszczęśliwym wypadku, wizyta lekarza specjalisty po NW lub chorobie, wizyta pielęgniarki po NW, dostarczenie do miejsca zamieszkania leków przepisanych przez lekarza, wizyta rehabilitanta w domu, wizyta w poradni rehabilitacyjnej i transport, transport medyczny do placówki medycznej,  transport medyczny z placówki medycznej do miejsca zamieszkania, transport medyczny między placówkami medycznymi, pomoc domowa po hospitalizacji, pomoc psychologa w trudnej sytuacji losowej, zdrowotne usługi informacyjne i infolinia medyczna bez limitu pomoc w przystosowaniu miejsca pracy w przypadku inwalidztwa będącego wynikiem NW tylko organizacja opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi (dotyczy to małżonka lub partnera), opieka nad zwierzętami (tylko pies lub kot), wypożyczenie lub zakup sprzętu rehabilitacyjnego, transport sprzętu rehabilitacyjnego, infolinia kardiologiczna po hospitalizacji min. 4 dni,  konsultacja laryngologa. Jak widać to bardzo szeroki zakres pomocy.

Assistance domowy to organizacja i pokrycie kosztów usług hydraulika, elektryka, dekarza, szklarza, ślusarza. Dodatkowo assistance ten zawiera w zakresie dozór, przewóz, przechowywanie mienia w razie zdarzenia losowego uniemożliwiającego mieszkanie w lokalu, budynku na czas remontu.