UBEZPIECZENIE PZU UPRAWY

Ubezpieczenie upraw w PZU skierowane jest do rolników (tzw. osób fizycznych) osób prawnych (dla przykładu są to spółki z o.o.) oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej (np. stowarzyszenia).

Otrzymując dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem trzeba ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw dotowanych od przynajmniej jednego z ryzyk obowiązkowych: grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź czy susza.

Ubezpieczenia z dopłatą do składki z budżetu państwa obejmują następujące uprawy rolne należące do producenta rolnego: zboża, kukurydza, rzepak, rzepik, ziemniaki, buraki cukrowe, chmiel, tytoń, warzywa gruntowe, owoce drzew i krzewów owocowych oraz truskawek, nasadzenia drzew i krzewów owocowych oraz truskawek i rośliny strączkowe.

Dotowanym ubezpieczeniem obowiązkowym rolnych upraw mogą zostać objęte uprawy wymienione powyżej od ryzyka wystąpienia szkód, które zostały spowodowane przez grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, powódź oraz suszę.

Ubezpieczeniem dobrowolnym dotowanym mogą zostać objęte również uprawy wymienione powyżej od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez deszcz nawalny, huragan, lawinę, obsunięcie się ziemi oraz piorun.

Jest możliwość również ubezpieczenia upraw zboża (w tym słomy), okopowe, pastewne, oleiste (w tym słoma), ozdobne, sadownicze, strączkowe, włókniste, zielarskie, trawy warzywa gruntowe i inne.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte:

1)  rośliny uprawne lub ich plon główny – od skutków gradobicia i powodzi;

2)  rośliny uprawne jednoroczne wysiewane lub wysadzane do gruntu na wiosnę – od skutków przymrozków wiosennych;

3)  rośliny uprawne ozime lub ich plon główny – od ujemnych skutków przezimowania i/lub od przymrozków wiosennych;

4)  rośliny wieloletnie, w tym rośliny w szkółkach – od ujemnych skutków przezimowania;

5)  plon główny chmielu, tytoniu oraz kukurydzy uprawianej na ziarno – od skutków huraganu;

6)  plon główny tytoniu, ziół i chmielu w procesie technologicznego suszenia, a plon główny zbóż (w tym kukurydzy) i roślin oleistych w okresie dojrzałości i sprzętu (do momentu złożenia w miejscu składowania) – od skutków ognia;

7)  trawy łąk i pastwisk o wysokiej i średniej wartości pastewnej – od skutków powodzi;

8)  owoce drzew i krzewów owocowych – od gradobicia, przymrozków wiosennych oraz powodzi;

9)  drzewa i krzewy owocowe w szkółkach – od gradobicia i powodzi.

Suma ubezpieczenia ustalana jest z ubezpieczającym, oddzielnie dla każdej uprawy z uwzględnieniem m.in. powierzchni uprawy, przewidywanego plonu lub liczny nasadzeń, ceny jednostkowej plonu lub nasadzenia.

PZU  po uzgodnieniu z Klientem może ustalić maksymalną wydajność i cenę jednostkową stanowiącą podstawę ustalenia sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw ubezpieczanych z dotacją do składki z budżetu państwa suma ubezpieczenia 1 ha upraw nie może przekroczyć wartości, która jest wskazana w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dot. maksymalnych sum ubezpieczenia dla upraw.

Warto pamiętać, jakie są obowiązki Ubezpieczonego. Musi on między innymi dokonać zasiewu (wysadzenia) roślin i zebrać plon w terminach agrotechnicznych właściwych dla danej uprawy oraz wykonać zabiegi zalecane przy uprawach i ochronie upraw. Musi podać wszystkie znane sobie okoliczności, ważne przy zawarciu umowy ubezpieczenia. Musi poinformować również o zaistniałych zmianach w/w okoliczności w trakcie trwania umowy.

Mówimy również o tym, czego ubezpieczenie upraw nie obejmuje:  upraw innych niż wymienione w dokumencie ubezpieczenia, ryzyk innych niż wymienione w dokumencie ubezpieczenia, szkód całkowitych w uprawach roślin ozimych, uszkodzonych przez skutki złego przezimowania jeśli minimalne zagęszczenie roślin żywych po przezimowaniu wynosi co najmniej: a) dla pszenicy ozimej 130 roślin na 1 m², b) dla pszenżyta ozimego i jęczmienia ozimego 90 roślin na 1 m², c) dla żyta ozimego 100 roślin na 1 m², d) dla rzepaku 15 roślin na 1 m², e) dla cebuli ozimej 45 roślin na 1 m², upraw pod osłonami znajdujących się w obiektach niewyposażonych w instalacje ogrzewające, w nakładach − szkód mniejszych niż 1 ha lub 10% ogólnej powierzchni pola, na którym wystąpiła szkoda.