Gwarancja Jutra- zabezpiecz swoje finanse już dziś.

Dziś, nie czekając na poniedziałek, na jesień, na nowy rok, ani na jutro, warto na moment się zatrzymać i pomyśleć o swojej przyszłości. Swojej i swoich najbliższych. Tylko wtedy, kiedy pomyślimy o tym tu i teraz uda nam się zabezpieczyć swoją przyszłość tak, aby za kilka lat móc cieszyć się spokojem i stabilizacją.

Razem z NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A.) mamy możliwość zaproponować naszym Klientom indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie z ochroną na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa. Jest to długoterminowa umowa, która ma charakter ochronno- oszczędnościowy. Ochrona zawierana jest dobrowolnie, ze składką opłacaną regularnie przez cały okres trwania umowy. 1 sierpnia 2022 nazwę MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. zmieniono na NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

Celem takiej umowy jest ochrona życia i zdrowia Ubezpieczonego wraz z gromadzeniem oszczędności, co nie jest możliwe przy wyborze tradycyjnej polisy na życie. Na zwrot inwestycji mają wpływ takie czynniki jak m.in. wiek Ubezpieczonego w chwili zawarcia umowy, okres ubezpieczenia oraz osiągnięte wyniki inwestycyjne mające wpływ na udział w zysku. Do ubezpieczenia przystąpić osoba fizyczna, która w dniu podpisania wniosku ukończyła 18 rok życia i nie ukończyła 61 roku życia.

Ochroną ubezpieczeniową objęty jest Ubezpieczony w następującym zakresie:

  • dożycia przez Ubezpieczonego do daty wygaśnięcia Umowy, która będzie wskazana w szczegółowej umowie ubezpieczenia;
  • śmierci Ubezpieczonego;
  • całkowitego i trwałego inwalidztwa Ubezpieczonego, które oznacza niezdolność do pracy w przypadku Ubezpieczonego, który w dniu powstania całkowitego i trwałego inwalidztwa nie ukończył 65. roku życia i nie posiada prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2013 poz. 1440 t.j. z późn. zm.), w pozostałych przypadkach całkowite i trwałe inwalidztwo oznacza niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Warto również wiedzieć, że Towarzystwo NNLife TUnŻiR S.A. wypłaci jedno ze świadczeń, którego obowiązek wypłaty powstał jako pierwszy. Oczywiście z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ogólnych warunkach umowy dotyczących ograniczeń odpowiedzialności Towarzystwa.

Świadczenia te są następujące:

  • Suma ubezpieczenia na dożycie wraz z dodatkowym świadczeniem, o ile przysługuje zgodnie z OWU, jeżeli Ubezpieczony pozostaje przy życiu w dacie wygaśnięcia umowy podstawowej;
  • Suma ubezpieczenia na wypadek śmierci, jeżeli śmierć Ubezpieczonego nastąpi przed datą wygaśnięcia Umowy podstawowej;
  • Suma ubezpieczenia na wypadek całkowitego i trwałego inwalidztwa, jeżeli w okresie obowiązywania umowy Ubezpieczony dozna całkowitego i trwałego inwalidztwa.

Świadczenia zostaną ustalone na podstawie sumy ubezpieczenia obowiązującej w dniu wystąpienia zdarzenia Ubezpieczeniowego. Określone powyżej świadczenia będą powiększone o udział w zysku.

Zachęcamy do kontaktu z naszymi pracownikami.

Przygotujemy ofertę dopasowaną do potrzeb naszych Klientów.