Nie rezygnuj z marzeń. First minute, a ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Bardzo często wycieczki w opcji first minute kuszą nas atrakcyjną ceną. Boimy się jednak i zastanawiamy czy zaryzykować wpłacając duże pieniądze, a nie wiedząc co będzie za te pół roku. Czy nie zachorujemy i nie uda nam się wyjechać, nasze dziecko złamie nogę i wyjazd okaże się bardzo utrudniony, będziemy borykać się ze stratą osoby nam bliskiej. Te i wiele innych przykładów często nas blokuje i skłania ku temu, że nie decydujemy się na zakup wycieczki, a ostatecznie w wersji last minute płacimy za nią więcej, albo co gorsza okazuje się, że w terminie naszego urlopu nie ma możliwości wyjazdu tam, gdzie byśmy chcieli.

Mamy na to doskonałe rozwiązanie. Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji z podróży.

Współpracujemy z wieloma firmami ubezpieczeniowymi, dziś jednak przedstawimy propozycję firmy Uniqa, które ma bardzo atrakcyjne warunki takiej ochrony.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zapewnia ochronę w razie konieczności rezygnacji, bądź przerwania wyjazdu z określonych przyczyn. Uniqa proponuje:

  • Bardzo szeroki zakres powodów rezygnacji z podróży. 
  • Bardzo wysokie sumy ubezpieczenia, maksymalnie do 35 000 zł na każdego Ubezpieczonego.
  • Ubezpieczenie obejmuje podróże krajowe i zagraniczne, a obowiązuje na terenie całego świata.
  • Brak udziału własnego. Nie musisz obawiać się dodatkowych kosztów.
  • Otrzymujesz zwrot 100% ubezpieczonych kosztów podróży.
  • Możesz skorzystać z ubezpieczenia rezygnacji z podróży lub biletu, kupując Pakiet COVID-19 PLUS obejmujący rezygnację z powodu pozytywnego testu na COVID-19 bez objawów i dokumentacji medycznej oraz izolacji lub kwarantanny.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zagranicznej lub krajowej może obejmować takie ryzyka jak:

  • koszty rezygnacji z podróży
  • koszty rezygnacji z podróży lub jej przerwania
  • koszty rezygnacji z biletu

Ubezpieczenie chroni środki finansowe jaki opłaciliśmy w związku z zaplanowaną podróżą, od momentu ich wpłacenia do momentu rozpoczęcia podróży lub w przypadku kosztów rezygnacji z podróży lub jej przerwania nawet do momentu jej zakończenia.
Pamiętać należy, że umowa ubezpieczenia może być zawarta najpóźniej 30 dni przed datą planowanego wyjazdu, a jeżeli do wyjazdu jest 30 lub mniej dni, to umowa ubezpieczenia może być zawarta nie później niż w  ciągu 3 dni liczonych od dnia dokonania jako pierwszej jednej z  następujących czynności: zawarcia umowy związanej z podróżą albo zakupu biletu, albo wpłaty całości lub pierwszej części środków finansowych z tytułu umowy związanej z podróżą lub z tytułu zakupu biletu; jednakże w żadnym wypadku umowa ubezpieczenia nie może być zawarta później niż 7 dni przed datą planowanego wyjazdu.

Ubezpieczenie to można poszerzyć o ryzyko następstw chorób przewlekłych, psychicznych bądź nowotworowych.

UNIQA zwróci poniesione koszty związane z rezygnacją lub przerwaniem podróży oraz koszty rezygnacji z biletu jedynie jeżeli wynikają one z następujących powodów: 


Wypadek lub choroba- Nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży.

Komplikacje ciąży- Komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej.


Zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie; 
Zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu.


Zdarzenie losowe następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna.


Kradzież- Udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej), popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.


Czynności administracyjne- kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu.


Wezwanie do sądu- Otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży.


Egzamin poprawkowy- Wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki.


Wezwanie- Bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczpospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży.


Szkoda w zakładzie pracy- Poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu. 


Praca zawodowa- Wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy. Utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika).


Sanatorium- Wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

Najbezpieczniej od razu w dniu zakupienia wycieczki skontaktować się z nami w celu wykupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji.

Zapraszamy!

Źródło Uniqa TU S.A.