Odnawialne Źródła Energii- Fotowoltaika

Fotowoltaika- wszyscy słyszą to modne w ostatnim czasie hasło. Jednak czy wszyscy wiedzą co to tak dokładnie jest, na czym polega ta nowoczesna technologia. Jest to proces, który polega na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Fotowoltaika jest systemem, który bazuje na efekcie fotoelektrycznym, czyli na wykorzystaniu promieniowania słonecznego do wytwarzania energii elektrycznej. Cały ten proces odbywa się za pomocą specjalnych paneli fotowoltaicznych. Prąd elektryczny stały, który zostaje pozyskany w ten sposób przekształcany jest w prąd zmienny. Panele fotowoltaiczne zazwyczaj montowane są na dachu budynku lub na gruncie w nasłonecznionym miejscu, zwykle od strony południowej. Montaż systemów fotowoltaicznych jest sporą inwestycją i w tym miejscu warto również pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu.

Ubezpieczyć fotowoltaikę możemy razem z polisą na dom. W zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego należy wiedzieć czy jest ona montowana na gruncie czy np. na dachu domu, budynku gospodarczego czy garażu.

Dziś chcemy przybliżyć naszym Klientom produkt dedykowany, gdzie przedmiotem ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne i kolektory słoneczne, zainstalowane we wskazanym w polisie miejscu ubezpieczenia: na budynku mieszkalnym, na budynku gospodarczym lub firmowym, na budowli. Taki produkt proponujemy wraz z Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

Przedmiotem ubezpieczenia może być wyłącznie instalacja fotowoltaiczna oraz kolektory słoneczne kompletne i gotowe do pracy, to znaczy takie, które po pozytywnym zakończeniu testów próbnych i rozruchu mogą zostać uruchomione lub są uruchomione, zgodnie z wymaganą dokumentacją potwierdzającą gotowość do użycia.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe w wyniku wystąpienia następujących zdarzeń losowych takich jak działania wody lub wilgoci, pożaru, osmalenia, przypalenia, tlenia, żarzenia, implozji, wybuchu, uderzenia pioruna, upadku statku powietrznego albo jego elementów lub ładunku, zwarcia, przetężenia lub przepięcia, działania czynników atmosferycznych, jak grad, mróz, unoszenie kry, burza, huragan, powódź, zalanie,  utraty lub zaginięcia wskutek kradzieży, kradzieży z włamaniem dewastacji lub rozboju, z zastrzeżeniem, że zdarzenie musi być zgłoszone na policję, w związku z wystąpieniem bądź podejrzeniem wystąpienia czynu karalnego, innego działania umyślnego osób trzecich oraz szkody powstałe z innych przyczyn, wyraźnie niewyłączonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Warto wiedzieć, że ochrona obejmuje również zniszczenie lub uszkodzenie wymiennych elementów instalacji fotowoltaicznej lub kolektorów słonecznych, o ile zniszczenie to powstanie w wyniku oddziaływania czynnika zewnętrznego, takiego, za którego skutki Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group ponosi odpowiedzialność, lub gdy ten czynnik zewnętrzny spowodował zniszczenie lub uszkodzenie elementu jego całości.

W zakresie ubezpieczenia Klient może dopasować zakres do swoich potrzeb. W zależności od przedmiotu ubezpieczenia możemy zaproponować wariant ubezpieczenia od tzw. ryzyk nazwanych lub od wszystkich ryzyk.

Wariant ubezpieczenia od ryzyk nazwanych obejmuje swoim zakresem ryzyka wymienione w OWU, między innymi: grad, huk ponaddźwiękowy, huragan, lawina, napór śniegu, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, przepięcia (szkody elektryczne), trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, uderzenie pojazdu, upadek obiektów, zapadanie się ziemi, zalanie.  Obejmuje ochroną działanie osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja), jak również koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie. Co ważne, ubezpieczenie w tym wariancie obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy).

Wariant ubezpieczenia od wszystkich ryzyk obejmuje ochroną wszystkie ryzyka i sytuacje poza tymi, które wskazane są jako wyłączenia i ograniczenia ochrony w OWU. Chroni w przypadku działania osób trzecich (kradzież instalacji lub jej elementu, wandalizm, dewastacja), jak również koszty związane z akcją ratowniczą lub usuwaniem pozostałości po szkodzie. Obejmuje ochroną koszty związane z postępem technologicznym (kiedy nie możliwe jest odkupienie identycznego zniszczonego elementu instalacji i musisz zainstalować nowszy lub droższy). I tutaj istotną różnicą z zakresem poprzednim jest to, że obejmuje ochroną koszty związane z zakupem energii z sieci w sytuacji kiedy Twoja instalacja została uszkodzona w wyniku zdarzenia objętego ochroną.

Dużym ułatwieniem dla naszych Klientów jest możliwość zakupienia takiej polisy bez wychodzenia z domu za pośrednictwem naszej strony w zakładce „Kup ubezpieczenie online”. Do czego serdecznie zachęcamy.