Firma

Co może zawierać ubezpieczenie firmowe:

 1. Ubezpieczenie majątku firmy od ognia i innych zdarzeń losowych, chroniące przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego (w podstawowym zakresie ubezpieczenia), z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe takie jak huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi itp.
 2. Od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu (np. graffiti),
 3. Ubezpieczenie pojazdów firmowych indywidualnie lub jako flota pojazdów,
 4. Ubezpieczenia podróżne dla pracowników pracujących zagranicą, w formie polis zamkniętych i otwartych,
 5. Ubezpieczenie OC:
  • OC działalności
  • OC najemcy
  • OC pracodawcy
  • OC za szkody wyrządzone w środowisku
  • OC za produkt
  • OC członków władz spółki
  • oraz wiele innych dodatkowych klauzul
 6. Ubezpieczenie utraty zysku w przypadku określonych zdarzeń losowych,
 7. Ubezpieczenie od COVID,
 8. Ubezpieczenie grupowe NNW oraz Prywatnej Opieki Medycznej dla pracowników,
 9. PPK
 10. Gwarancje kontraktowe, wadium, należytego wykonania kontraktu, odpowiedzialność za produkt, itd.

Ubezpieczamy różne branże, transport, turystykę, gastronomię, hotele, branże kosmetyczne, budownictwo, warsztaty samochodowe, firmy IT, inżynierów, audytorów energetycznych, pośredników nieruchomości i wiele innych.

Mienie firmy

Drodzy Klienci, firma to nasz byt, to pieniądze na przyszłość Naszych dzieci, to pieniądze na spełnianie marzeń. Zapraszamy do nas, każda firma jest inna, trzeba dokładnie omówić, jakie zagrożenia należy uwzględnić i ubezpieczyć, aby ubezpieczenie spełniło swoją rolę. Tego się nie da zrobić na telefon. 

Mienie firmy od ognia i innych zdarzeń losowych

Celem jest ubezpieczenie od pożaru i innych zdarzeń losowych, m. in.: 

 • Majątek trwały
 • Mienie ruchome (w tym pojazdy samojezdne, wózki widłowe, maszyny i urządzenia, sprzęt komputerowy, itd.)
 • Zapasy 
 • i między innymi jest to  zabezpieczenie posiadanego przez przedsiębiorstwo majątku trwałego i  na wypadek zniszczenia, uszkodzenia lub utraty. W razie powstania szkody ubezpieczyciel, zapewnia środki na pokrycie strat do jakich doszło w ubezpieczonym mieniu, w wyniku ryzyka objętego ochroną ubezpieczeniową.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży

Ubezpieczenie skierowane jest do wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą się zabezpieczć przed konsekwencjami finansowymi powstałymi w skutek rabunku lub kradzieży mienia. 

Przedmiotem ubezpieczenia mogą być:

 • mienie osób trzecich przyjęte w celu wykonaniu usługi, sprzedaży, umowy komisu lub umowy przechowania
 • wartości pieniężne: krajowe i zagraniczne środki pieniężne, czeki, weksle i inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, kamienie i metale szlachetne, półszlachetne, syntetyczne, perły oraz wyroby z nich wykonane
 • mienie osobiste pracowników
 • środki trwałe: maszyny, aparaty, narzędzia, urządzenia produkcyjne, wyposażenie, w tym także umorzone środki trwałe oraz środki transportu wewnętrznego nie podlegające obowiązkowej rejestracji a także urządzenia zabezpieczające i systemy alarmowe
 • Ubezpieczenie może być dodatkowo rozszerzone o skutki wandalizmu powstałe po włamaniu.

Czego ubezpieczenie może nie objąć

Standardową ochroną ubezpieczeniową mogą nie być objęte następujące ryzyka, takie ryzyka musimy dodatkowo ściśle określić w polisie, aby odpowiedzialność Towarzystwa zadziałała:

 1. pojazdy dopuszczone do ruchu drogowego, statki powietrzne i wodne, przyczepy i naczepy samochodowe i campingowe, jeśli są środkami trwałymi firmy,
 2. pojazdy używane w komisach samochodowych,
 3. budynki i lokale oraz mienie się w nich znajdujące, jeśli nie posiadają pozwolenia na użytkowanie, lub nie są powiązane trwale z gruntem, np. jakieś kioski, nie użytkowane,
 4. prowadzenie dyskotek, instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający w dyskotekach, klubach, na koncertach, telebimy, 
 5. działalność kurierska i przewozowa, 
 6. działalność zawodowa wymagająca osobnej polisy OC,
 7. wszystko, co związane z zarządzaniem drogami, chodnikami, terenami zielonymi, wysypiskami, itp. 

FAQ

Są branże wyłączone z ubezpieczeń, są branże bardzo szkodowe lub niebezpieczne, gdzie ryzyko ognia jest bardzo wysokie. W takich sytuacjach Towarzystwo ustala własne zasady, stawki czy wymagania. To ubezpieczenie dobrowolne. 

Te przepisy są regulowane w ogólnie obowiązujących przepisach, ale może się zdarzyć, że Towarzystwo do ubezpieczenia, które jest dobrowolne, określi własne wymagania.

OC działalności

OC z tytułu prowadzenia działalności jest skierowana dla firm prowadzących działalność usługową lub produkcyjną, osobie trzeciej, również chroni przed poważnymi konsekwencjami finansowymi. OC obejmuje:

 • szkody wyrządzone nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa,
 • utracone korzyści i inne straty wynikające z wypadku, o ile szkoda na osobie lub w mieniu jest objęta ochroną ubezpieczeniową,
 • szkody będące następstwem wypadku, który miał miejsce w okresie ubezpieczenia, bez względu na czas zgłoszenia roszczeń przez osoby poszkodowane,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone przez pracowników Ubezpieczającego podczas podróży służbowych, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody powstałe poza terytorium RP wyrządzone konsumentom przez produkty lub usługi nabyte na terytorium RP, z wyłączeniem szkód powstałych na terytorium USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii,
 • szkody w nieruchomościach osób trzecich, z których osoby objęte ubezpieczeniem korzystały na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innego pokrewnego stosunku prawnego,
 • szkody wyrządzone przez podwykonawców osób objętych ubezpieczeniem,
 • szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi wynikłe z nienależytego wykonania zobowiązania,
 • szkody wynikłe z działania środków wybuchowych, fajerwerków, młotów pneumatycznych, hydraulicznych, kafarów,
 • szkody wyrządzone przez pojazdy niepodlegające obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej,
 • szkody wyrządzone w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w czasie wykonywania prac lub usług przez osoby objęte ubezpieczeniem.

OC zawodowe

Jest to obowiązkowe, z możliwością rozszerzenia o dobrowolne, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Odszkodowanie dla osób, którym ubezpieczony wyrządzi szkodę w następstwie działania lub zaniechania w związku z wykonywaniem czynności zawodowych. OC zawodowym objęte są takie osoby lub zawody, jak:

 • Agent Ubezpieczeniowy i broker
 • Pośrednik nieruchomości
 • Przewoźnik i spedytor
 • Zarządca nieruchomości
 • Personel medyczny
 • Architekt
 • Projektant
 • Inspektor nadzoru budownictwa
 • Radca prawny
 • Adwokat
 • Notariusz
 • Rzeczoznawca majątkowy
 • Komornik

Ubezpieczenie dla VIP

Co możemy polecić:

 • Posiadamy w ofercie specjalne ubezpieczenia, które daja wysokie sumy ubezpieczenia w zamian za całkiem ciekawą składkę. Klient może sam odebrać sobie odpowiednie sumy, tak, aby zabezpieczyć rodzinę czy wspólnika. Dodatkowo chroni pracowników oraz firmę przed wypłatą świadczeń pogrzebowych w Towarzystwie UNUM.
 • Dodatkowym ubezpieczeniem ochronnym może być OC wzajemne członków Zarządu. 
 • Kolejne dobre ubezpieczenie to Inter Kontrakt, zabezpieczenie na wypadek długotrwałego zwolnienia lekarskiego, niezdolności do pracy, z dziennym świadczeniem do 300,00 zł, wypŁacanym do 365 dnia choroby i stanowiącym uzupełnienie świadczenia z ZUS. 
 • Ubezpieczenie firmy Lloyd’s Leadenhall, opis poniżej, w zakładce ubezpieczenie dla lekarza, w przypadku trwałej niezdolności do pracy do 10 000 000,00 zł odszkodowania. 

Przykładowa oferta grupowego ubezpieczenia pracowników firmy z podziałem na osobny pakiet dla VIP i pozostałych pracowników. Podane przykładowe sumy ubezpieczenia (pełna oferta dostępna w Agencji) to koszt 370,00 zł miesięcznie dla osoby w wieku 49 lat, przystępującej do ubezpieczenia.

Ubezpieczenie dla lekarza

Ubezpieczenie od utraty dochodu i NNW

Miesięczne świadczenie na wypadek okresowej niezdolności do pracy od 1 000,00 do 50 000,00 zł miesięcznie, wypłacane od 24 do nawet 60 miesięcy – to tzw. podtrzymanie dochodu – maksymalna wysokość świadczenia wypłacanego miesięcznie to 65% średniego miesięcznego przychodu brutto.

Świadczenie jednorazowe na wypadek trwałej niezdolności do pracy nawet do 10 milionów złotych. Maksymalnie może być to 10-krotność przychodu brutto za 12 miesięcy przed zawarciem ubezpieczenia.  

Możliwość rozbudowy polisy o dodatkowe, indywidualnie dostosowane świadczenia, takie jak m.in. śmierć bądź inwalidztwo w następstwie nieszczęśliwego wypadku czy świadczenie na wypadek zakażenia wirusem HIV lub WZW.

Składki zaczynają się już od 200 zł na rok i zazwyczaj nie przekraczają 1% rocznych dochodów.

Utrata dochodu

Utrata dochodu firmy w wyniku choroby lub wypadku to ubezpieczenie, które pozwoli uzyskać środki chociażby na spłatę miesięcznych kosztów stałych. Po szczegóły zapraszamy do kontaktu z biurem. 

Kiedy nie pracujesz…
my dbamy o Twój dochód

Prowadzenie własnego biznesu to duża odpowiedzialność. Jeśli nie możesz pracować tracisz źródło dochodów, ale koszty nie znikają.
 
Co zrobisz, jeśli z powodów zdrowotnych utracisz zdolność do finansowania zobowiązań?
 
Dzisiaj pytanie to staje się jeszcze bardziej aktualne.

Mamy dla Ciebie rozwiązanie!

Ubezpieczenie Lloyd’s od utraty dochodu w wyniku choroby lub wypadku. Jako jedna z niewielu umów na rynku nie zawiera wyłączenia odpowiedzialności z tytułu zakażeniem koronawirusem (COVID-19) oraz sytuacji ogłoszenia stanu epidemii lub pandemii.
 
Całość procesu zawarcia umowy załatwimy online.

Ubezpieczenie pracowników

Jest to tak zwane Ubezpieczenie grupowe na życie, zawierane z danym pracodawcą, na podstawie analizy ryzyka zawodowego związanego z wykonywanymi pracami.

Składka na ubezpieczenie może być odprowadzana przez pracownika (wtedy jest ona potrącana z pensji) albo częściowo lub całościowo finansowana przez pracodawcę.

W przypadku finansowania składki przez Pracodawcę jest to dochód pracownika, który podlega podatkowi i składkom ZUS. W zamian Pracodawca jest zwolniony z wypłacania odprawy pośmiertnej, po więcej szczegółów zapraszamy do kontaktu.

FAQ

Ponieważ w ramach karty EKUZ pokrywane są podstawowe koszty opieki medycznej i zabiegi ratujące życie, a pracodawca jest zobowiązany pokryć koszty dodatkowe, np. transport Pracownika czy ciała do kraju. Karta EKUZ działa również wyłącznie na terenie Unii Europejskiej.

Tak, pracodawca pokrywa koszty polisy. W tym kontekście pojawia się pytanie, w jaki sposób należy rozliczać tego rodzaju wydatek? Księgowość powinna odnotować składkę na ubezpieczenie pracownika wyjeżdżającego służbowo za granicę jako jego przychód, od którego odprowadzony powinien być podatek do urzędu skarbowego i składka do ZUS.

Orzecznictwo w tym zakresie było jednoznaczne do czasu opublikowania dnia 31 marca 2011 roku interpretacji ministra finansów. Zgodnie z nią składka na ubezpieczenie dla pracownika wyjeżdżającego w delegację do innego państwa nie stanowi jego przychodu. Jest natomiast formą zabezpieczenia interesów przedsiębiorcy, który z własnej kieszeni musiałby pokryć ewentualne koszty leczenia pracownika, gdyby zdarzył mu się wypadek bądź nagłe zachorowanie podczas służbowego pobytu za granicą. Eksperci podkreślają jednak, że księgując wydatki na polisę nie należy kierować się tym dokumentem, ponieważ decyzja szefa resortu finansów wydana została w bardzo konkretnej sprawie. Fiskus może więc nasz księgowy zapis odrzucić i uznać za bezzasadny.

Gwarancje kontraktowe i wadium

Gwarancje kontraktowe to inaczej Gwarancja Ubezpieczeniowa która zobowiązuje pisemnie ubezpieczyciela do wypłaty określonej kwoty, na rzecz beneficjenta gwarancji, na wypadek gdy wykonawca kontraktu nie spełni swoich zobowiązań wobec beneficjenta gwarancji.

Gwarancji jest kilka rodzajów, kontraktowe, wadium i inne, serdecznie zapraszamy.

Podróże służbowe

Zagwarantowanie pracownikom wyjeżdżającym służbowo za granicę ochrony ubezpieczeniowej leży w interesie pracodawcy. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej z dnia 19 lutego 2002 roku (Dz. U. Nr 236, poz. 1991 ze zm.) w razie choroby, której pracownik doznał podczas służbowego pobytu za granicą, pracodawca zobowiązany jest zwrócić, na podstawie rachunków i faktur, poniesione w związku z leczeniem koszty.

Zwrotowi nie podlegają wydatki na leki czy materiały opatrunkowe, które nie były konieczne. Nie trafią też z powrotem do kieszeni pracownika pieniądze, które wydał na operację plastyczną czy zabiegi kosmetyczne, a także protezy ortopedyczne, dentystyczne i okulary.Jednak w razie zgonu pracownika podczas zagranicznej delegacji, to pracodawca pokrywa koszty sprowadzenia zwłok do kraju.

Ubezpieczenie pracownika, który wyrusza w służbową podróż za granicę nie jest drogie. Koszt polisy, uzależniony oczywiście od kraju, do którego pracownik wyjeżdża i sumy ubezpieczenia, waha się między kwotą kilka a kilkanaście złotych za każdy dzień, w przeliczeniu na jedną osobę. To jednak dla przedsiębiorstwa niezbyt duży wydatek, a może ustrzec zarówno pracodawcę, jak i pracownika przed o wiele większymi kosztami.

Za pracownika w podróży służbowej odpowiada pracodawca, karta NFZ nie załatwia wszystkiego, a na pewno nie pokrywa transportu ciała do kraju lub transportu medycznego. Zatem co powinno obejmować ubezpieczenie pracownika w podróży służbowej: 

 • koszty leczenia przede wszystkim, z sumą ubezpieczenia dopasowaną do kraju, w którym przebywa pracownik,
 • bogaty Assistance w drugiej kolejności, który pozwala na transport, leczenie, koszty ratownictwa, pomoc ASS,  
 • NNW, o ile u Pracodawcy nie ma polisy grupowej,
 • ubezpieczenie bagażu,
 • OC w życiu prywatnym,
 • rozszerzenie o laptop czy inny sprzęt elektroniczny, który zabieramy ze sobą,
 • koszty odwołania lotów, anulowania noclegu,
 • rozszerzenie o wykonywane prace, umysłowe czy fizyczne, prace wysokiego ryzyka, np. Brak rozszerzenia powoduje brak ochrony i odszkodowania.

Choroby przewlekłe to najważniejszy element ubezpieczenia, osoby chore przewlekle nie powinny wyjeżdżać bez takiego rozszerzenia polisy.

Istnieje kilka możliwości ubezpieczenia:

 • Ubezpieczanie poszczególnych pracowników na krótki okres wyjazdu
 • Ubezpieczenie pracowników na cały rok, z wyjazdami i powrotami
 • Ubezpieczenie w formie osobodni, czyli firma „kupuje” np. 1000 osobodni w trakcie roku, pracownicy wyjeżdżają i wracają, wykorzystując pulę, po roku następuje rozliczenie polisy, ta forma może być bezimienna. 

Zapraszamy do przeliczenia oferty i wyboru najlepiej dopasowanej oferty.

Floty pojazdów

Co to jest ubezpieczenie floty?

Umowa flotowa jest podpisywana z Klientem, który posiada odpowiednią ilość pojazdów i gwarantuje stałą cenę przez okres umowy, bez znaczenia na ilość szkód. Taka konstrukcja powoduje, że cena jednostkowej polisy może być trochę wyższa, ale w branży transportowej, która generuje dużo szkód, to zabezpiecza stałą cenę na najbliższy rok, w innym przypadku każda kolejna polisa po szkodzie jest coraz droższa. 

W ramach jednej umowy możemy ubezpieczyć zbiorczo wszystkie pojazdy – niezależnie od tego czy są to samochody osobowe, ciężarowe czy inne. Najczęściej w umowie flotowej można ubezpieczać od 10 do 20 pojazdów.

Jaki jest zakres ubezpieczenia floty?

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie pojazdy wraz z ich wyposażeniem. Możemy wykupić tylko polisę OC lub stworzyć pakiety składające się z kilku ubezpieczeń, m.in.: 

 • Odpowiedzialność cywilna posiadaczy pojazdów mechanicznych
 • Zielona Karta
 • Ochrona prawna
 • Autocasco
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Ubezpieczenie Assistance
 • Ubezpieczenie szyb, opon itp.

Co wpływa na cenę ubezpieczenia floty?

Im liczniejsza jest flota naszej firmy, tym lepsze warunki cenowe możemy otrzymać. Nie jest to jednak jedyny wyznacznik korzystnej oferty. Duże znaczenie dla ubezpieczycieli ma szkodowość klienta czyli  liczba szkód oraz wartość wypłaconych odszkodowań. Ważną kwestię stanowi także liczba pojazdów oraz ich rodzaj i wiek. Oferta ubezpieczenia floty będzie się różnić w zależności czy ubezpieczamy ciągnik siodłowy czy samochód osobowy.

Leasingi

Bardzo często firmy leasingowe oferują własne ubezpieczenia, Agent może dać ofertę konkurencyjną do cen leasingu, należy jednak najpierw dopełnić wszelkich formalności, jakie narzuca leasing, takich jak wysłanie zapytania o zgodę w odpowiednim czasie oraz wybór Towarzystwa, w którym możemy kupić polisę. Klient musi się również liczyć z kosztem od 200,00 do 400,00 zł kary za wybór ubezpieczenia poza leasingiem. Jakie wymagania stawia leasing:

 • Odpowiednie Towarzystwo, nie wszystkie są akceptowane
 • Kara za ubezpieczenie poza leasingiem
 • Konieczność ubezpieczenia pełnego pakietu OC i AC
 • Konieczność ubezpieczenia stałej sumy ubezpieczenia oraz braku udziału własnego w polisie

Czy opłaca się zakup polisy w leasingu? Czasami tak, czasami nie. Firmy leasingowe mają podpisaną umowy o współpracy z jednym lub kilkoma towarzystwami. Decydując się na takie ubezpieczenie warto pamiętać o sprawdzeniu, jak składka będzie się zmieniała w trakcie trwania umowy leasingowej. Część firm oferuje stałą składkę przy każdym przedłużeniu polisy w przypadku braku szkód. Inne mogą oferować bardzo atrakcyjną ofertę na start, by w kolejnym roku podnieść ją nawet dwukrotnie.

Prywatna opieka medyczna i medycyna pracy

Prywatne Abonamenty Medyczne działają jako motywacja pozafinansowa, dają również możliwość pracownikowi skorzystania z szybkiej usługi medycznej. Abonamenty mogą być opłacane przez Pracodawcę i pracownika lub przez samego Pracownika. Do umowy można również dodać Medycynę Pracy.

Świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia są obowiązkowe i automatycznie odprowadzane z naszej pensji. Prywatna opieka medyczna jest dobrowolna i działa na zasadzie abonamentu (umowa roczna jest automatycznie przedłużana). Jeśli nie chcemy kontynuować ochrony ubezpieczeniowej, możemy bez problemu ją wypowiedzieć, jednak nie później niż na 30 dni przed jej wygaśnięciem. Pracodawca może pokrywać koszty tej polisy, dzielić je z pracownikami lub potrącać w całości z wynagrodzenia pracownika. 

Na rynku ubezpieczeniowym istnieją Pakiety Medyczne w formie indywidualnej oraz grupowe dla firm. Pakiet dla klienta indywidualnego może kupić każdy, pakiety dla firm wymagają podania danych takich jak ilość osób i płeć i są indywidualnie konfigurowane dla firmy. 

W sytuacji, gdy decydujemy się na prywatne ubezpieczenie zdrowotne, co miesiąc płacimy daną składkę pieniężną, dzięki czemu możemy korzystać z usług, kompleksowo wyposażonych placówek medycznych i dbać o swoje zdrowie. W zależności od pakietu i oferty danego towarzystwa ubezpieczeniowego, w ramach prywatnej opieki medycznej możemy korzystać, np. z:

 • podstawowej opieki medycznej (pomoc internisty, pediatry, lekarza medycyny rodzinnej),
 • opieki specjalistycznej (dermatolog, ortopeda, alergolog, anestezjolog, pulmonolog, urolog, onkolog, laryngolog, hematolog, psychiatra, reumatolog, diabetolog, endokrynolog, ginekolog),
 • badań laboratoryjnych (cytologia ginekologiczna, morfologia krwi, badanie moczu).
 • badań radiologicznych (rezonans magnetyczny, mammografia, tomografia komputerowa, RTG, USG),
 • badań czynnościowych (spirometria, EKG spoczynkowe, komputerowe badanie pola widzenia),
 • wizyt u stomatologa.

Umowę podpisuje Pracodawca i w niektórych Towarzystwach jest możliwość rozszerzenia umowy o Medycynę Pracy. Zapraszamy po ofertę dopasowaną do Państwa firmy. 

Co nam daje taki abonament:

 1. Dostęp do lekarzy specjalistów do 5 dni roboczych
 2. Dostęp do kilkudziesięciu lekarzy specjalistów 
 3. Oszczędność czasu
 4. Kompleksowe badania łącznie z tomografem i rezonansem 
 5. Umawianie na wizyty online lub telefonicznie
 6. Telemedycyna
 7. Kilkaset lub kilka tysięcy placówek
 8. Możliwość skorzystania z własnego lekarza z refundacją kosztów
 9. Konto pacjenta
 10. Brak ankiety medycznej
 11. Brak karencji 

Korzyści dla pracodawcy:

 1. Dodatkowe bonusy pozapłacowe
 2. Lepszy wizerunek pracodawcy
 3. Dobra opieka medyczna zmniejsza ilość zwolnień lekarskich 
 4. Zadowolenie pracowników
 5. Dla handlowców możliwość skorzystania z każdej placówki w Polsce w trakcie delegacji
 6. Możliwość rozszerzenia o medycynę pracy
 7. Brak ankiety medycznej
 8. Brak karencji 
 9. Korzyści podatkowe

COVID-19
ochrona Twoich pracowników

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Wariant 100

Wariant 200

Wariant 300

Pobyt w SZPITALU wskutek COVID-19 min. 7 dni
(maks. wypłata za 14 dni)

100 PLN / 1 dzień
(maks. 1400 PLN)

200 PLN / 1 dzień
(maks. 2800 PLN)

300 PLN / 1 dzień
(maks. 4200 PLN)

Pobyt na OIOM wskutek COVID-19
kwota wypłaty nie zależy od liczby dni spędzonych na OIOM

2000 PLN

4000 PLN

6000 PLN

COVID-19 Assistance

TAK

TAK

TAK

Składka ROCZNA za Pracownika

49,90 PLN
– tylko 13 groszy dziennie!

69,90 PLN
– tylko 19 groszy dziennie!

89,90 PLN
– tylko 24 grosze dziennie!