Rolnicy

Główny podział

Ubezpieczenia dla rolników dzielą się na dwie grupy: ubezpieczenia obowiązkowe i dobrowolne. Ubezpieczenia obowiązkowe to OC rolnika oraz ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa. Dodatkowo od 2010 roku każdy rolnik, otrzymujący dopłaty do upraw, jest zobowiązany ubezpieczyć co najmniej 50% upraw od jednego ryzyka np. gradu. Do ubezpieczeń dobrowolnych należą: ubezpieczenie mienia prywatnego w domu, ubezpieczenie maszyn rolniczych i sprzętu rolnego, ubezpieczenie upraw na które nie dostaje się dopłat, itp.

Zakres oferowanych ubezpieczeń:

 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Obowiązkowe OC rolnika,
 • Obowiązkowe ubezpieczenie budynków w gospodarstwie,
 • Dobrowolne ubezpieczenie budynków w gospodarstwie,
 • Ubezpieczenie upraw dotowanych oraz dobrowolnych,
 • Ubezpieczenie zwierząt,
 • Ubezpieczenie maszyn tzw. Agro Casco

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia?

Zgodnie z ustawą (o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.) każda osoba fizyczna zajmująca się działalnością rolniczą, posiadająca areał użytków rolnych przekraczający łącznie 1ha i opłacająca w części lub całości podatek rolny, ma obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych OC rolnika i budynków rolniczych.

Na czym polega obowiązek?

Obowiązek zawarcia ubezpieczeń obowiązkowych powstaje w dniu objęcia gospodarstwa rolnego, co oznacza, że nowo zakupione gospodarstwo powinno być tego samego dnia ubezpieczone, chyba, że poprzedni właściciel posiadał ubezpieczenie obowiązkowe. Wówczas wszystkie prawa i obowiązki przechodzą na nowego właściciela. Fakt zmiany właściciela powinien być niezwłocznie zgłoszony w towarzystwie ubezpieczeniowym. Obowiązek poinformowania o tej zmianie ciąży na dotychczasowym właścicielu (sprzedającym gospodarstwo). Jeżeli nabywca chce zawrzeć umowę u innego ubezpieczyciela, wówczas w ciągu 30 dni od daty zakupu gospodarstwa musi wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w formie pisemnej. Jeżeli rolnik miał polisę obowiązkową, ale zapomniał przedłużyć ubezpieczenia na rok kolejny i nie wypowiedział umowy, w myśl ustawy takie ubezpieczenie uważa się za zawarte na rok kolejny. Działa to dokładnie tak, jak w przypadku ubezpieczenia OC komunikacyjnego. Jeśli klient nie dopełni obowiązku wypowiedzenia pisemnego, będzie musiał opłacić dwie składki.

Odpowiedzialność cywilna rolnika

OC rolnika to ubezpieczenie, które nie dotyczy samego rolnika, ale osób trzecich mogących ponieść szkody z tytułu prowadzenia przez rolnika działalności (osobami trzecimi nie są członkowie rodziny zamieszkujący i wspólnie prowadzący gospodarstwo i pracownicy rolnika).

Odpowiedzialność cywilna rolnika polega na wypłacie odszkodowania w związku z wyrządzeniem szkody z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego. Szkody mogą powodować śmierć, rozstrój zdrowia bądź też utratę, zniszczenie lub uszkodzenie mienia osoby trzeciej. Krótko mówiąc – rolnik wykupuje OC po to, aby z własnej kieszeni nie musiał wypłacać pieniędzy za szkody wyrządzone osobom trzecim np. sąsiadowi, któremu zniszczy opryskami uprawy podczas zabiegów prowadzonych przy granicy pól.

OC rolnika obejmuje również pojazdy wolnobieżne w rozumieniu prawa o ruchu drogowym, czyli np. kombajny rolnicze, w związku z ruchem tych pojazdów i użytkowanych w związku z posiadaniem gospodarstwa. Rolnik nie musi na pojazdy wolnobieżne wykupywać dodatkowej polisy OC komunikacyjnego.

Przykład szkody, krowy należące do ubezpieczonego rolnika przerwały ogrodzenie na pastwisku i dokonały częściowego zniszczenia pola o powierzchni 3 ha kukurydzy należącej do sąsiada. Sąsiad nawoził swoje pole, niestety Twoje uprawy zostały zniszczone nieodpowiednim nawozem.

Kiedy nie działa OC rolnika?

Nie każdy posiadacz gospodarstwa wie, że OC rolnika nie działa w każdym przypadku. Jeżeli rolnik poza działalnością rolniczą prowadzi działalność agroturystyczną lub wykonuje usługi np. koszenia na cudzym polu, obowiązkowe OC rolnika nie działa. Wtedy rolnik powinien wykupić dodatkową dobrowolną polisę chroniącą jego odpowiedzialność cywilną związaną z tego typu usługami. Polisa OC nie działa również w sytuacji, kiedy rolnik posiada psy i to one wyrządzą szkodę (zniszczenie ubrania, rozbicie pojazdu w związku z wyskoczeniem psa na drogę).

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków

Prócz OC rolnika posiadacz gospodarstwa rolnego musi zawrzeć również umowę obowiązkowego ubezpieczenia budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego.

Budynkiem jest w tym przypadku obiekt budowlany o powierzchni powyżej 20m2, określony zgodnie z prawem budowlanym (Art. 3, pkt. 2 ustawy z 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane, Dz. U z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z późn. zm.), będącym w posiadaniu rolnika. Budynek taki można nazwać budynkiem, kiedy ma fundamenty i jest pokryty dachem nie musi mieć jeszcze okien i drzwi (nie dotyczy budynków przeznaczonych do rozbiórki).

Czego nie obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie budynków?

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków dotyczy tylko murów i instalacji związanych z budynkiem, powłok malarskich oraz tynków, ale nie dotyczy stałych elementów wyposażenia takich jak: armatura sanitarna, wbudowane szafy wnękowe, baterie słoneczne. Takie stałe elementy należy ubezpieczyć osobno w ramach ubezpieczenia dobrowolnego. Warto również pomyśleć o mieniu ruchomym znajdującym się we wnętrzu budynków tj. na przykład sprzęcie AGD, RTV, czy meblach, ponieważ za utratę lub zniszczenie tych przedmiotów nie dostaniemy odszkodowania z polisy obowiązkowej. Można je ubezpieczyć od zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rabunku na warunkach dobrowolnych.

Takie ubezpieczenia obowiązkowe mają również mniejszy zakres, nie chronią przed ryzykami takimi jak: przepięcia, szkody wodociągowe, dym i sadza, upadek masztu, anteny, czy drzewa. Klient może się ubezpieczyć od tych zdarzeń wykupując polisę dobrowolną za dodatkową składką

Ubezpieczenie upraw dotowanych

Istnieje obowiązek ubezpieczenia co najmniej 50% upraw dotowanych z budżetu Państwa, co najmniej na 1 ryzyko. Możliwe do ubezpieczenia są następujące ryzyka:

 • grad – przez cały rok, uprawy ozime i jare
 • pakiet jesień, czyli grad, ujemne skutki przezimowania i przymrozki wiosenne, dotyczy upraw ozimych, sprzedawany do 15 listopada
 • pakiet wiosna, czyli grad i przymrozki wiosenne, dotyczy upraw jarych, sprzedawany do 15 kwietnia
 • susza i powódź – mimo zapewnień są to bardzo drogie ubezpieczenia

Do składki za ubezpieczenie przysługuje dopłata z budżetu państwa w wysokości 50%. Oznacza to, że rolnik płaci tylko połowę składki ustalonej przez ubezpieczyciela.  Ustawa określa jednak zasady przyznawania dopłat do składek.

Możliwości dodatkowych ryzyk w ubezpieczeniach upraw:

Ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o wykupienie udziału własnego i wprowadzenie odpowiedzialności od 8% ubytku w plonie w ryzyku gradu i przymrozków wiosennych. Uprawy zbóż, rzepaku i kukurydzy mogą zostać za symboliczną składkę również ubezpieczone od ryzyka ognia.

Ubezpieczenie zwierząt gospodarskich z dopłatą budżetu państwa

Od czego chroni ubezpieczenie?

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy zwierząt gospodarskich będących w posiadaniu rolnika. Ubezpieczenie zawierane jest w pakiecie ryzyk, w skład którego wchodzą m.in. grad, huragan i powódź. Dodatkowo na warunkach komercyjnych (bez dopłaty do składki) Generali AGRO oferuje ubezpieczenie od ognia i eksplozji. Najczęściej ubezpieczane jest bydło oraz trzoda chlewna. Dzięki niewielkiej składce rolnik uzyskuje ochronę ubezpieczeniową od podstawowych, ale najczęściej występujących zdarzeń. Polisa ubezpieczenia zwierząt gospodarskich z dopłatą budżetu państwa bardzo często stanowi również zabezpieczenie kredytu obrotowego zaciąganego w banku.

Czy ubezpieczenie jest obowiązkowe? Ubezpieczenie ma charakter dobrowolny. Brak takiego ubezpieczenia może przede wszystkim sprawić wiele problemów w przypadku wystąpienia szkody. Może to spowodować zachwianie sytuacji finansowej gospodarstwa rolnego.

Ubezpieczenie maszyn rolniczych – tzw. Agro-casco

Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy maszyn rolniczych np. kombajnów, ciągników rolniczych, ładowarek itd. Zakres ubezpieczenia może być komponowany przez rolnika. Ubezpieczenie może być zawarte od ognia i innych zdarzeń losowych, wypadku, kradzieży, rabunku. Np. Generali AGRO wypłaca odszkodowanie za szkodę spowodowaną przez wypadek lub pożar podczas prac maszyn na polu, niezależnie od miejsca jej wystąpienia. Istnieje możliwość wykupienia ryzyka kradzieży, jeżeli do szkody z tego tytułu doszłoby poza terenem gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia ma charakter dobrowolny. Istnieje również możliwość ubezpieczenia na okres krótszy np. na 3 miesiące.

Specjalne warunki ubezpieczenia:

Istnieje możliwość wykupienia tzw. udziałów własnych i zużycia technicznego części (w maszynach w wieku do 10 lat). W takiej sytuacji odszkodowanie wypłacane jest w wysokości odzwierciedlającej faktycznie poniesione straty niezależnie od stopnia zużycia części, które muszą zostać wymienione po szkodzie.

Przykłady szkody: podczas żniw rolnik poruszając się kombajnem zbożowym po drodze publicznej wymijając się z innym dużym pojazdem wpada do rowu, przewraca się i uderza w drzewo. Doszło do pogięcia niektórych elementów roboczych oraz karoserii. Podczas żniw doszło do zapalenia kombajnu zbożowego pracującego na polu. Maszyna doszczętnie spłonęła.