Ubezpieczenia firm

OFERTA DLA FIRM

 • Ubezpieczenia komunikacyjne
 • Umowy flotowe
 • Ubezpieczenie majątku firmy
 • Ubezpieczenie OC (również dla specyficznych działalności, np. odśnieżanie dachów itp.)
 • Gwarancje ubezpieczeniowe i wadium pod przetargi
 • Pracownicze programy emerytalne oraz ubezpieczenia grupowe
 • Fundusze inwestycyjne
 • Ubezpieczenie podróży zagranicznych pracowników firmy
 • Wsparcie prawne w sprawach o odszkodowanie
 • Kredyty hipoteczne i gotówkowe w ponad 20 bankach
 • Kosztorysy
 • Obsługa BHP i ppoż

 

Ubezpieczenia komunikacyjne pojazdów służbowych

  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów (obowiązkowe),
  • Ubezpieczenie autocasco – chroniące przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą pojazdów bądź ich wyposażenia wskutek m.in.: a) zderzenia pojazdów, b) nagłego działania siły mechanicznej w chwili zetknięcia pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami – pochodzącymi z zewnątrz pojazdu, c) powodzi, zatopienia, pioruna, pożaru, wybuchu, opadu atmosferycznego, huraganu, osuwania lub zapadania się ziemi, d) uszkodzenia przez osoby trzecie, e) kradzieży pojazdu,
  • Ubezpieczenie NW, którego przedmiotem są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z ruchem pojazdu, polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego – kierowcy i pasażerów pojazdu,
  • Ubezpieczenie assistance, którego przedmiotem jest pomoc techniczna i medyczna udzielana ubezpieczonym – kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z wypadkiem drogowym oraz utratą (kradzieżą) pojazdu, unieruchomieniem pojazdu wskutek awarii, a także zdarzeniem związanym z ruchem pojazdu mechanicznego oraz chorobą kierowcy lub pasażera.

Ubezpieczenia osobowe dla pracowników

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (za nieszczęśliwy wypadek rozumie się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał trwałego uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł). Zakres pełny ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność za wypadki, jakie mogą wydarzyć się podczas określonej w umowie ubezpieczenia pracy zawodowej, w drodze do pracy i z pracy do domu oraz w życiu prywatnym. Umowa ubezpieczenia może dodatkowo obejmować m.in.: a) zawał serca i udar mózgu, b) zwrot kosztów leczenia NW i zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, c) zasiłek dzienny z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej NW lub zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia.

ubezpieczenia grupowe

 

Ubezpieczenie mienia

  • Od ognia i innych zdarzeń losowych, chroniące przed skutkami ognia, pioruna, wybuchu i upadku statku powietrznego (w podstawowym zakresie ubezpieczenia), z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyka dodatkowe takie jak huragan, powódź, grad, obsunięcie się ziemi itp.
  • Od kradzieży z włamaniem i rabunku, z możliwością rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o ryzyko wandalizmu.
  • patrz zabezpieczenia ppoż budynków

 

Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (OC)

  • Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia – ochrona ma zastosowanie, gdy w związku z określoną w umowie działalnością lub posiadanym mieniem ubezpieczony w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność deliktowa) zobowiązany jest do naprawienia szkody osobowej bądź rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
  • Ubezpieczenie OC pracodawcy – gwarantuje ochronę pracodawcy w przypadku wystąpienia pracownika z roszczeniami w związku z wypadkiem przy pracy z tym, że ochroną ubezpieczeniową objęte jest odszkodowanie stanowiące nadwyżkę ponad świadczenie wypłacane osobom uprawnionym na podstawie przepisów Ustawy z dn. 12.06.1975r. o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
  • Ubezpieczenie OC władz spółki – ochroną objęta jest odpowiedzialność kontraktowa członka zarządu spółki za szkody rzeczywiste (z wyłączeniem utraconych korzyści), wyrządzone spółce w związku z wykonaniem czynności zawodowych, polegających na reprezentacji, prowadzeniu spraw spółki oraz nadzoru i kontroli, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach określonych w kodeksie handlowym, statucie, regulaminie i innych przepisach regulujących odpowiedzialność tych osób.
  • Ubezpieczenie OC najemcy – stanowi zwykle rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC z tytułu prowadzenia działalności lub posiadania mienia, daje ochronę na wypadek powstania szkód w przedmiotach, z których ubezpieczający korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia.

 

Ubezpieczenie utraty zysku

Zapewnia ochronę na wypadek określonych zdarzeń losowych. Ubezpieczeniem objęty jest zysk jaki osiągnąłby ubezpieczający realizując zamówione usługi, gdyby nie wystąpiło określone zdarzenie losowe, wyłączające z możliwości świadczenia usług całość lub część obiektów, w których te usługi były realizowane.

 

Gwarancja finansowa dla firm, które biorą udział w przetargu
Firma, która chce wziąć udział w przetargu, nie musi wpłacać wadium w postaci gotówki, która na ten okres jest „zamrożona”. Wykupując ubezpieczenie klient zachowuje gotówkę na koncie i może nią dowolnie rozporządzać.

Zabezpieczenie należytego wykonania kontraktu
W tym przypadku klient może spać spokojnie, ponieważ ubezpieczenie chroni go przed wszelakimi błędami lub usterkami, które mogą wystąpić w trakcie wykonywania kontraktu.

Zabezpieczenie rękojmi za wykonany kontrakt
Klient zyskuje uwolnienie gotówki, która w przypadku braku ubezpieczenia byłaby zablokowana na okres trwania rękojmi za wykonany kontrakt.

Zabezpieczenie na wypadek szkody wyrządzonej osobie trzeciej
Ubezpieczenie chroni klienta na wypadek szkody, jaką przedmiot ubezpieczenia mógłby wyrządzić osobom trzecim. Klient nie musi z własnej kieszeni pokrywać zobowiązań wynikających z konieczności naprawienia szkody.

Wiarygodność w oczach potencjalnych kontrahentów
Posiadanie polisy OC adekwatnej zakresem i sumą ubezpieczenia do prowadzonej działalności, coraz częściej jest warunkiem, do zawarcia umowy handlowej. Klient posiadając taką polisę zyskuje zaufanie swoich potencjalnych klientów.