UBEZPIECZENIA GRUPOWE DLA FIRM

Firma może zyskać na opłacaniu pracownikom polis ubezpieczeniowych. Proponujemy kilka rodzajów ubezpieczeń, szczególnie dla osób prowadzących działalność, gdzie zabezpieczamy właścicieli firmy czy zarząd, jednocześnie przy małej składce ubezpieczając grupowo pracowników.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu przygotowania indywidualnej oferty.

 

Korzyści:

Wprowadzenie w firmie grupowego ubezpieczenia na życie ma nie tylko wymiar ochronny i motywacyjny. Pracodawca, który zdecyduje się opłacić za pracowników (tak jak opisywaliśmy to tydzień temu) część lub całość składek za polisę, może odzyskać część wydanych w ten sposób pieniędzy. Jest to możliwe dzięki dwóm rozwiązaniom, które sprawiają, że ubezpieczenie grupowe na życie przynosi wymierne korzyści finansowe dla przedsiębiorcy.

Przede wszystkim firma może zaliczyć opłacane za pracowników składki za ubezpieczenie w koszty uzyskania przychodu. Dodatkowo w przypadku śmierci pracownika posiadanie przez niego polisy może zwolnić pracodawcę z konieczności wypłacenia odprawy pośmiertnej. Oba koszty mogą stanowić istotną pozycję w budżetach przedsiębiorstw.

Zysk z polisy

Odprawa pośmiertna to świadczenie pieniężne, które pracodawca wypłaca członkom rodziny pracownika, gdy jego śmierć nastąpiła w czasie trwania stosunku pracy albo w trakcie pobierania zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby. Wysokość odprawy jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi:

● jednomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,

● trzymiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 10 lat,

● sześciomiesięczne wynagrodzenie, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej 15 lat.

Pracodawca, który chce uzyskać zwolnienie z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej, może to zrobić poprzez wykupienie ubezpieczenia na życie dla pracownika. Zgodnie bowiem z przepisem art. 93 par 7 kodeksu pracy odprawa pośmiertna nie przysługuje członkom rodziny, jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, a odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową jest nie niższe niż przysługująca im odprawa. Jeżeli odszkodowanie jest niższe od odprawy pośmiertnej, pracodawca jest obowiązany wypłacić rodzinie kwotę stanowiącą różnicę między tymi świadczeniami.

Odliczyć wydatki

Nieco inaczej sytuacja wygląda z możliwością zaliczenia składek w poczet kosztów uzyskania przychodu. Ponoszenie wydatków na rzecz pracowników jest uznawane za ponoszenie wydatków w celu uzyskania przychodów z wyjątkiem wydatków, które zostały enumeratywnie wymienione w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT i odpowiednio w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. Zgodnie z nimi do kosztów uzyskania przychodu nie zalicza się składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu umów ubezpieczenia na rzecz pracowników, z wyjątkiem umów dotyczących ryzyka grup 1, 3 i 5 działu I oraz grup 1 i 2 działu II. Pod tymi oznaczeniami kryją się ubezpieczenia na życie, wypadkowe i chorobowe.

Składki opłacane przez pracodawcę z tytułu zawartych, innych niż wyżej wymienione, umów ubezpieczenia nie mogą być uznane za koszty podatkowe pracodawcy opłacającego składki na rzecz pracowników. Składki na ubezpieczenie grupowe na życie są kosztem uzyskania przychodu w roku podatkowym, w którym zostały poniesione.

Są ujmowane w kosztach podatkowych w ciągu roku w dacie zaksięgowania w księgach rachunkowych, co oznacza, że będą kosztem poniesionym jednorazowo lub rozliczonym w czasie.

Aby pracownicy mogli korzystać z grupowego ubezpieczenia na życie, pracodawca musi wypełnić konkretne wymagania. Nie są one jednak nazbyt uciążliwe i nie powinny przyćmiewać korzyści, jakie daje pracownikom taka polisa.

W ubezpieczeniach grupowych ubezpieczającym – czyli podmiotem, który zawiera z ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia – jest zakład pracy. Pracownik ma natomiast status ubezpieczonego, czyli osoby, która jest objęta ochroną ubezpieczeniową. To nakłada na pracodawcę kilka obowiązków związanych z umożliwieniem pracownikom przystąpienia do ubezpieczenia. Najpoważniejszym z nich jest przekazywanie za podwładnych składki. Może ona być potrącana z wynagrodzenia zatrudnionych lub też być fundowana przez zakład pracy.

Umowa grupowego ubezpieczenia pracowników na życie stanowi przykład umowy zawieranej na cudzy rachunek (regulowanej w art. 808 kc). W konsekwencji to pracodawca – a nie pracownik – obciążony jest zobowiązaniem płatniczym w postaci składki, nawet jeśli ciężar jej finansowania ponoszą pracownicy, którzy akceptując warunki ubezpieczenia, wyrażają jednocześnie zgodę na jej potrącanie z ich wynagrodzenia. Stroną umowy ubezpieczenia jest pracodawca, który przekazuje składkę zakładowi ubezpieczeń.

Do innych obowiązków, które leżą po stronie pracodawcy, należy stworzenie pracownikom warunków, które umożliwią im przystąpienie do ubezpieczenia i zapoznanie się z jego warunkami. Pracodawca musi m.in. udostępnić podwładnym warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta umowa (powinno to nastąpić przed odebraniem od nich deklaracji przystąpienia), czy też wyznaczyć osobę odpowiedzialną za wykonywanie umowy ze strony ubezpieczającego i poinformować o tym ubezpieczonych. Może to być osoba wyznaczona przez pracodawcę albo też pracownik lub pośrednik towarzystwa ubezpieczeniowego.

Kolejne obowiązki są związane z dokumentacją umowy ubezpieczeniowej. Zakład pracy ma obowiązek przechowywania deklaracji przystąpienia, złożonych przez ubezpieczonych, przekazywania wraz ze składkami ich rozliczenia z wykazem ubezpieczonych oraz informowania zakładu ubezpieczeń o zmianie wszelkich danych dotyczących ubezpieczającego, a także ubezpieczonych czy uposażonych, jeżeli zmiany te nie zostały dokonane przez ubezpieczonych.

Warto zwrócić uwagę, że w tego typu umowach same zakłady ubezpieczeń bardzo często stosują bądź są skłonne stosować zapisy ułatwiające współpracę stron w celu realizacji wzajemnych zobowiązań. W ten sposób z pracodawcy może zostać zdjęta część wymienionych wyżej obowiązków. Ponieważ umowy grupowego ubezpieczenia na życie mają charakter dobrowolny, to pracodawca ma możliwość wpływania na ich treść. W tym celu można skorzystać z usług pośrednika ubezpieczeniowego (brokera).

Wywiązanie się z umów grupowego ubezpieczenia na życie dla pracowników w odpowiednio zorganizowanej i zarządzanej jednostce nie powinno być szczególnie trudne. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe starają się ułatwić przedsiębiorstwom proces obsługi ubezpieczeń, stosując m.in. rozwiązania informatyczne.

Ważne!

Pracodawca musi m.in. udostępnić podwładnym warunki ubezpieczenia, na podstawie których została zawarta umowa

źródło:

Dziennik Gazeta Prawna